Cele

Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa jest organizacją non-profit. Utrzymuje się wyłącznie ze składek Członków Stowarzyszenia (10 zł/miesiąc) oraz z darowizn.

Nikt z Członków Stowarzyszenia (z Zarządem Stowarzyszenia włącznie) nie pobiera żadnego wynagrodzenia a działalność każdego z nich jest charytatywna (darmowa).

Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa jest legalną instytucją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000566131. Podlega kontroli Starostwa Kłodzkiego oraz Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz: nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 2. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego, gospodarczego i oświatowego wsi Jugów;
 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym;
 4. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
 5. Wspomaganie placówek kulturalno – oświatowych w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;
 6. Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, status majątkowy oraz religię;
 7. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu;
 8. Upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
 9. Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 10. Działalność charytatywna na rzecz całej społeczności lokalnej;
 11. Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży;
 12. Organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży;
 13. Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci;
 14. Wsparcie dzieci i młodzieży w szczególności z ubogich rodzin oraz szczególnie uzdolnionej;
 15. Inicjowanie współpracy między różnymi środowiskami;
 16. Wsparcie osób starszych i samotnych;
 17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 18. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 19. Wymiana kulturowa i naukowa;
 20. Wsparcie merytoryczne, logistyczne i materialne lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich oraz Klubu Seniora oraz osób zrzeszonych w innych organizacjach, a także osób niezrzeszonych;
 21. Ochrona i promocja zdrowia;
 22. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych oraz innych źródeł finansowania;
 24. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności w zakresie wszystkich swoich celów i form ich realizacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Osiąganiu celów Stowarzyszenia służyć ma w szczególności racjonalne wykorzystanie środków finansowanych będących w jego dyspozycji.
 2. Inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami i innymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Organizowanie współpracy między podmiotami prawnymi przy wykorzystaniu środków pochodzących z funduszów państwowych, samorządowych, dotacji, składek i innych.
 4. Działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej.
 5. Organizację inicjatyw edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 6. Organizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym.
 7. Organizację imprez kulturalnych takich jak: zabawy, targi, pokazy, wystawy, itp.
 8. Działania mające na cele promowanie walorów kulturowych, historycznych oraz przyrodniczych regionu.
 9. Wspieranie różnego rodzaju inicjatyw lokalnych.
 10. Organizowanie spotkań i wycieczek i wymiany integracyjnej, kulturowej i naukowej.
 11. Organizację działań finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 12. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans, zapobiegając wykluczeniu społecznemu.
 13. Udzielanie pomocy mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, działania charytatywne.
 14. Organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.
 15. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania.
 16. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia.
 17. Podejmowanie działań wspomagających rozwój przedsiębiorczości.
 18. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

Dodaj komentarz