O świetlicy

1. kwietnia 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa została uruchomiona Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w miejscowości Jugów. Członkowie Stowarzyszenia podjęli starania, napisali projekt i wystartowali w konkursie organizowanym przez Wójt Gminę Nowa Ruda. Projekt jest realizowany do 31. grudnia każdego roku. Od lutego 2018 do 31 grudnia 2018 jest realizowany II projekt na świetlicę profilaktyczno – wychowawczą 🙂

Celem działalności świetlicy jest wspieranie rodzin  przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz  udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Cele szczegółowe:

 • diagnozowanie potrzeb dzieci i rodzin oraz organizowanie adekwatnej pomocy (we współpracy z innymi instytucjami),
 • stwarzanie rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych,
 • korygowanie zaburzonych zachowań dzieci i stymulowanie ich wszechstronnego rozwoju, a także wdrażanie do prawidłowego pełnienia ról społecznych,
 • rozwijanie motoryki małej i dużej,
 • kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży,
 • eliminacja zachowań destrukcyjnych i społecznie nieakceptowalnych,
 • ukształtowanie nawyku czynnego spędzania czasu wolnego,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • integracja w grupie,
 • edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków i in.,
 • zajęcia rozwojowe, obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań,
 • organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, np. koncerty, wystawy,
 • wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,
 • zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
 • rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, tenis stołowy itp.,
 • rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, itp.,
 • działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • współpraca ze szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami,
 • w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Zakładane rezultaty można podzielić na trzy rodzaje. Do pierwszego rodzaju zalicza się wyrównanie deficytów:

 • braków i zaległości w nauce;
 • zwiększenie zainteresowania zdobywaniem wiedzy i nauką;
 • polepszenie wyników w nauce szkolnej;
 • poprawa relacji z rodzicami (opiekunami);
 • poprawa relacji z rówieśnikami;
 • wzrost zainteresowania dobrami kultury;
 • poprawienie sprawności fizycznej;
 • zwiększenie kultury osobistej.

Drugi rodzaj rezultatów obejmuje wzrost umiejętności społecznych:

 • konstruktywnego wyrażania swoich emocji i myśli;
 • zdrowego radzenia sobie z nadmiernym stresem i napięciem;
 • nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji z rówieśnikami konstruktywnego funkcjonowaniaw grupie;
 • działania na rzecz innych ludzi np. pomaganie, opiekowanie się innymi;
 • stosowania zdrowego stylu życia i samodzielnego organizowania sobie czasu wolnego;
 • korzystania z instytucji kulturalnych i oświatowych, takich jak biblioteki, kina, teatry, muzea, galerie i inne.

Trzeci rodzaj rezultatów obejmuje ograniczenie zachowań niepożądanych:

 • kontaktów z grupami i osobami destrukcyjnymi;
 • ilości zachowań problemowych czy ryzykownych: wagarów, bójek, kradzieży itp.

Dzieci, które skorzystają z programu świetlicy profilaktyczno – wychowawczej, będą rozwijać swoje zainteresowania i upodobania, polepszą swoje umiejętności współpracy w grupie, rozwiną swoją świadomość potrzeb. Dziecko będzie potrafiło przewidzieć konsekwencje swojego zachowania i upodobań, będzie potrafiło nawiązać prawidłowe relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Nastąpi poprawa relacji rodziców z dziećmi, a co za tym idzie – wzmocnienie więzi rodzinnych.

Zajęcia w świetlicy prowadzić będą:

Marzena Oleksy – Sarysz – absolwentka studiów podyplomowych „Kwalifikacyjny Kurs pedagogiczny XXIV” w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu;

Zbigniew Babiak – emerytowany nauczyciel historii, wos-u oraz plastyki, z zamiłowania malarz oraz przewodnik turystyczny;

Pedagogów, będzie wspierało również grono wolontariuszy, członków i przyjaciół Stowarzyszenia, posiadających wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym:

Monika Żak – wolontariusz i członek stowarzyszenia, mocno angażuje się w realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży;

Anna Rolicz – wolontariusz i członek stowarzyszenia, mocno angażuje się w realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży;

Izabela Kuniczuk – wolontariusz i członek stowarzyszenia, mocno angażuje się w realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży;

Klub Wolontariuszy „Uśmiech serca” działający przy Publicznym Gimnazjum w Jugowie.