Regulamin świetlicy

Regulamin
świetlicy profilaktyczno – wychowawczej

I. ORGANIZACJA ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

1. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi zorganizowaną działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży. Świetlice prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa, w Jugowie przy ul. Głównej 83 – I piętro. Zajęcia odbywają się w czasie trwania roku szkolnego – dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14.30 do 17.30.
2. Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.
3. Zadaniem świetlicy jest:
• pomoc w nauce,
• organizowanie dzieciom czasu wolnego,
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,
• rozwijanie kultury osobistej,
• poprawa sprawności fizycznej,
• rozwój umiejętności interpersonalnych,
• współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.
4. Podstawowe formy pracy świetlicy:
• edukacyjne: odrabianie lekcji, wyrównywanie zaległości w nauce, reedukacja, nauka języków i in.,
• zajęcia rozwojowe, obejmujące tematykę promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań,
• organizowanie dzieciom czasu wolnego: gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, np. koncerty, wystawy,
• wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie itp.,
• zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,
• rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, tenis stołowy itp.,
• rozwijające poczucie estetyki, czystości, higieny osobistej, otoczenia, itp.,
• działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,
• współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi,
• współpraca ze szkołami, pracownikiem socjalnym oraz innymi osobami i instytucjami
w zależności od potrzeb dziecka za zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
5. Dodatkowe formy pracy świetlicy:
• rozwój osobisty,
• rozwój zainteresowań
• umożliwienie dzieciom i młodzieży spożycia posiłku/podwieczorku
• wycieczki i wyjazdy o charakterze turystyczno-rekreacyjnym.
6. Do świetlicy profilaktyczno – wychowawczej uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 15 lat, przy czym zakłada się, że w sytuacjach szczególnie uzasadnionych istnieje możliwość przyjęcia dziecka w innym wieku.
7. Pracownicy świetlicy w zależności od potrzeb organizują zajęcia w grupach wiekowych, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby dzieci.
8. Pracownicy świetlicy zobowiązani są do kierowania się w kontaktach z wychowankami zasadą poszanowania ich godności i ochroną ich dóbr osobistych.
9. Uczestnictwo w zajęciach świetlicy profilaktyczno – wychowawczej wymaga wyrażenia
zgody dziecka i jego rodzica – opiekuna prawnego.
10. Pracownicy świetlicy ustalają i realizują indywidualne i grupowe zajęcia dla wychowanków w systemie zintegrowanych działań ze środowiskiem lokalnym i rodziną wychowanka.
11. Pobyt w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej ma charakter bezpłatny.
12. Świetlica profilaktyczno – wychowawcza będzie prowadzić dożywianie w formie podwieczorków dla wszystkich wychowanków.
13. W celu realizacji zadań i funkcji Świetlica profilaktyczno – wychowawcza współpracuje z:
• rodzicami wychowanków,
• środowiskiem lokalnym,
• samorządem i jego jednostkami organizacyjnymi,
• placówkami oświatowo – wychowawczymi,
• organizacjami społecznymi i fundacjami,
• wolontariatem i innymi w zależności od potrzeb.

II. ORGANY ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

1. Placówką wsparcia dziennego w Jugowie kieruje kierownik w osobie Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Jugowa.
2. Do głównych zadań kierownika należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością placówki,
b. reprezentowanie placówki na zewnątrz,
c. sprawowanie nadzoru nad realizacją standardu opieki i wychowania,
d. sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju,
e. dysponowanie środkami przeznaczonymi dla Świetlicy,
f. sprawowanie nadzoru nad mieniem,
g. organizowanie administracji i gospodarczej obsługi placówki.
3. Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie
i ponosi odpowiedzialność przed Wójtem Gminy Nowa Ruda.
4. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej może być uzupełniana
i wspomagana przez wolontariuszy.
5. Wolontariusze wykonują pracę za zgodą i pod nadzorem kierownika placówki bądź wychowawcy.
6. Wolontariuszem może być osoba, która: jest pełnoletnia i nie jest karana, oraz została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i zasadach zachowania tajemnicy
w sprawach dotyczących dzieci, które znajdują się w placówce.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Wychowanek Świetlicy Środowiskowej ma prawo do:
• poszanowania godności i podmiotowego traktowania,
• dobrowolnego uczestnictwa i swobodnego wyboru zajęć,
• opieki i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zajęć,
• pomocy w realizowaniu obowiązków szkolnych,
• pomocy w rozwiązywaniu problemów i reprezentowania go w razie potrzeby poza Świetlicą profilaktyczno – wychowawczą,
• rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
• swobodnego wyrażanie myśli i przekonań,
• korzystania z pełnej oferty opiekuńczo – wychowawczej i rekreacyjnej świadczonej przez świetlicę,
• otrzymania pomocy w sprawach uznanych przez niego za istotne i mające wpływ na właściwe funkcjonowanie,
• wnoszenia i realizowania własnych pomysłów,

2. Wychowanek Świetlicy Środowiskowej zobowiązany jest do:
• poszanowania zasad kultury współżycia w grupie i w społeczeństwie,
• poszanowania mienia świetlicy profilaktyczno – wychowawczej,
• współpracy z opiekunem i grupą rówieśniczą,
• wyrażania troski o siebie i grupę, a także dobre imię świetlicy,
• przyjmowania odpowiedzialności za własne postępowanie,
• podejmowania działań dla dobra własnego i innych,
• systematycznej realizacji zaleceń opiekunów, a w szczególności realizacji obowiązków szkolnych,
• przestrzegania wewnętrznego regulaminu

IV. DOKUMENTACJA ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ.

1. Świetlica prowadzi dokumentację w postaci:
• karty zgłoszenia dziecka, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
• dziennika zajęć z harmonogramem i listą obecności.